The Lost Boys of Bird Island

Bird Island

Sent by Tafelberg Publishers on behalf of Chris Steyn, author of The Lost Boys of Bird Island 

“The pitiful cries of the lost boys of Bird Island have haunted me for the past 31 years. At last their story is out. Chrissy, don’t give up now. You are almost home. No government officials preventing you from investigating this time round.” 

These were Mark Minnie’s last words to me. They are extracted from a letter written shortly before he died. He called it his “last piece of writing”. 

This is my reply: 

“Mark I will keep going.  You knew that. I just wish you could have been here to go through all the new leads with me. If only you were still alive to see all the information and incredible confirmation that has come in since the book was published. You would have felt some vindication at last. But I have good news, Mark. There is already enough to start building a new docket. Once we are ready, we will hand it over for further action. That was all you ever wanted. A proper investigation.  But you don’t have to worry about it anymore. And nobody is going to steal this docket. Chrissy.” 

In his final chapter of the book, Mark Minnie said he hoped the boy who was secretly treated in hospital is still alive. “I also hope that if there is anyone out there who has any knowledge of him or any of these missing boys, the Lost Boys of Bird Island, that they will come forward. 

“Any victims, who suffered at the hands of Dave Allen and company, let your voices be heard. Do not remain silent any longer.” 

It was Minnie’s final wish that victims and people with more information would come forward and that there would be a proper investigation. He wanted the voices of the victims to be heard. Let’s give him his final wish. Anybody with information on the The Lost Boys of Bird Island can e-mail us on birdisland2018@gmail.com.  

In Minnie’s final note he also says he is tired and is looking forward to eternal rest. The rest of his note is addressed to his family

 “Die jammerlike krete van die seuns van Bird Island spook die afgelope 31 jaar by my. Uiteindelik is hulle storie bekend. Chrissy, moenie nou opgee nie. Jy is amper daar. Geen staatsamptenare wat jou hierdie keer verhinder om ondersoek in te stel nie.” 

Dit was Mark Minnie se laaste woorde aan my. Dit kom uit ’n brief wat kort voor sy dood geskryf is. Hy het dit sy “laaste skryfstuk” genoem.  

Hier is my antwoord: 

“Mark Ek sal aanhou.  Jy het dit geweet. Ek wens net jy kon hier gewees het om saam met my deur al die nuwe leidrade te werk. As jy net nog kon gelewe het om te sien watter inligting en ongelooflike bevestiging ons gekry het sedert die boek uitgegee is.  Jy sou uiteindelik ’n mate van vindikasie gevoel het. Maar ek het goeie nuus, Mark. Daar is reeds genoeg om ’n nuwe dossier te begin saamstel.  Wanneer ons gereed is, sal ons dit oorhandig vir verdere optrede. Dit is al wat jy ooit wou hê. ’n Behoorlike ondersoek.  Maar jy hoef jou nie meer daaroor te bekommer nie. En niemand gaan hierdie dossier steel nie. Chrissy.” 

In sy finale hoofstuk van die boek sê Mark Minnie hy hoop die seun wat in die geheim in die hospitaal behandel is, lewe nog. “Ek hoop ook dat as iemand daarbuite enigiets van hom of enige van hierdie vermiste seuns weet – die seuns van Bird Island – hulle na vore sal tree.  

“Die slagoffers wat onder Dave Allen en sy trawante deurgeloop het, moet hul stemme laat hoor. Moenie langer stilbly nie.” 

Dit was Minnie se laaste wens dat slagoffers en mense met meer inligting na vore sal kom en dat daar ’n behoorlike ondersoek sal wees. Hy wou hê die stemme van die slagoffers moet gehoor word. Kom ons maak sy laaste wens waar. Enigiemand met inligting oor die seuns van Bird Island kan ’n e-pos aan ons stuur by birdisland2018@gmail.com.  

In Minnie se laaste brief sê hy dat hy moeg is en uitsien na ewige rus. Die res van die brief is aan sy familie gerig.

Uitgestuur deur Tafelberg Uitgewers namens Chris Steyn, skrywer van Die Seuns van Bird Island 

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →