Kursus sal boekdele spreek oor herstelwerk

Jy is mal oor jou ou, verwaarloosde hardebandboeke, maar wens net jy kon die kuns bemeester om hulle met liefde reg te dokter? Dan is die boekherstelspesialis George Wentzel se kursusse by die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl die antwoord op jou drome. Wentzel, ‘n gekwalifiseerde meesterboekbinder met meer as 45 jaar se ondervinding, bied ‘n inleidende kursus oor die herstel van ou hardebandboeke vanaf Woensdag 31 Julie tot Vrydag 2 Augustus 2019 aan. Hierdie afgetredene het voorheen in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika se boekbewaringsafdeling gewerk. Sy passie is om hierdie skaars vaardigheid te onderrig en hy het al meer as 30 rampbestuur- en boekbindwerkwinkels oor die land aangebied. In Oktober vanjaar bied hy ook ‘n gevorderde kursus by die ATM aan.

Geen vooraf kennis is nodig vir die tweetalige driedagkursus nie. Deelnemers sal drie boeke maak en bladgoudwerk en basiese boekherstelwerk doen. Ingesluit is werksprosedures, ‘n oorsig van die dele van ‘n boek en die samestelling daarvan, asook demonstrasies van en praktiese oefeninge in skutblaaie, boekbindwerk, leerbindwerk, omhulsel afronding en bladrugsteun.

Die tweetalige kursus kos R1 750 per persoon wat ʼn sertifikaat van bywoning en ʼn stel basiese gereedskap insluit. Dit vind daagliks van 09:00 tot 15:30 in die Konferensielokaal in die Besoekersentrum by die Taalmonument plaas. Koffie en tee is ingesluit, maar deelnemers moet sorg vir hul eie middagete of van die Volksmond Koffiewinkel gebruik maak.

‘n Gevorderde kursus in boekherstel – wat fokus op gevorderde goudblad- en herstel tegnieke asook die bou van Solanderbokse – word van 28 tot 30 Oktober 2019 aangebied. Die gevorderde kursus, ook R1 750 per persoon, is geskik vir deelnemers wat reeds die basiese beginsels van boek- en papierherstelwerk verwerf het, en elke persoon sal weer drie boeke skep.

Vir besonderhede en besprekings, kontak Jeffrey Pietersen by 021 872 3441 of stuur ʼn e-pos na bemarking2@taalmuseum.co.za.

Die ATM bied jaarliks ʼn reeks kursusse en werkswinkels aan wat fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Vanjaar se program sluit onderwerpe soos argivering, taaltoerisme en stersirkelsfotografie in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Sien www.taalmonument.co.za vir meer en volg hulle op Facebook vir al die ander opwindende geleenthede wat by die Taalmonument plaasvind.

MEDIA RELEASE

3 June 2019

Give your old books a new lease on life

Book a date now for Taalmonument’s book repair and binding courses

You love your old, neglected hardcover books, but just wish you could master the art of properly repairing them? Then book repair specialist George Wentzel’s courses at the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl are the answer to your dreams. Wentzel, a qualified master bookbinder with over 45 years of experience, offers an introductory course on the repair of old hardcover books from Wednesday 31 July to Friday 2 August 2019. Now retired, he previously worked in National Library of South Africa’s book conservation section; his passion is teaching this scarce skill and he has conducted over 30 disaster management and bookbinding workshops over the country. In October this year he will also offer an advanced course at the ATM.

No prior knowledge is required for the three-day, bilingual course. Participants will create three books each, do gold foiling and perform basic book repairs. Included are working procedures, an overview of the parts of a book and the composition thereof, as well as demonstrations of and practical exercises in end papering, binding, leather binding, casing rounding and backing.

The course fee, including a certificate of attendance and basic tool kit, is R1 750 per person and the workshop takes place daily from 09:00 to 15:30 in the Conference Room in the Visitor Centre at the Taalmonument. Tea and coffee are included, but participants should bring their own lunch or make use of the Volksmond Coffee Shop.

An advanced course in book repair – focusing on advanced gold foiling and repairing techniques, and construction of Solander boxes – will be presented from 28 to 30 October 2019. The advanced course, also R1 750 per person,  is suitable for participants who have already acquired the basics of book and paper conservation, and each person will again create three books.

For details and bookings, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or send an e-mail to bemarking2@taalmuseum.co.za.

The ATM annually presents a series of courses and workshops focusing on the development of basic professional skills. This year’s programme includes subjects such as archiving, language tourism and star trails photography. Anyone interested in related subjects are welcome to make suggestions for additional workshops. See www.taalmonument.co.za for more information and follow them on Facebook for the other exciting events happening at the Taalmonument.

UITGEREIK DEUR/ISSUED BY:

Amira Brown
Geleentheidskoördineerder / Events Coordinator
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 863 0543/4809
F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 863 0192
E kommunikasie@taalmuseum.co.za
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument
T www.twitter.com/taalmonument

Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646
Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →