Laat jou gedig die lig sien Taalmonument bied genotvolle werkswinkel; borg ook plaaslike leerders ter ere van Jeugdag

Vir diegene wat dalk soms ʼn bietjie dig voel as hulle pen op papier of vinger op sleutelbord plaas om ʼn gedig op te tower, bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl weereens ʼn poëtiese oplossing: ʼn werkswinkel op Saterdag, 15 Junie 2019, met digkunskenner prof Bernard Odendaal. Nie net vorm dit deel van die monument se Jeugdagherdenkinge nie, maar deelnemers se beste Afrikaanse gedigte sal vir die Groen Galery-uitstalling by die monument oorweeg word.
 
Die genotvolle dag, aangebied in samewerking met die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit en die LW Hiemstra Trust, sal verskeie aspekte van digkuns bespreek asook ʼn praktiese afdeling waarin daar aan deelnemers se gedigte geskaaf sal word. Aangesien die werkswinkel gemik is op belangstellendes wat reeds dig, maar kundigheid oor hoe om hul gedigte beter en treffender te maak wil opdoen, word hulle aangemoedig om een van hul gedigte saam te bring. Odendaal, die direkteur van die ATKV-Skryfskool, is ’n deskundige op die gebied van die Afrikaanse digkuns en self ’n gepubliseerde digter, liedteksskrywer en essayis.
 
Van die vrae wat onder die loep geneem gaan word, is:

  • Waarom skryf ons as mense gedigte?
  • Wat onderskei gedigte van byvoorbeeld prosawerk? Met ander woorde, watter kommunikasiewyses en skeppingsmiddele is in die besonder van toepassing by die skryf van poësie?
  • Verskil liedtekste en gedigte enigsins van mekaar?
  • Op grond waarvan kan ’n mens die kunsgehalte van ʼn gedig bepaal?

 
Die werkswinkel vind in die konferensielokaal van die Taalmonument in Gabbema Doordriftstraat op Paarlberg vanaf 09:00 tot 16:00 plaas. Dit kos slegs R150 per persoon, wat ʼn gratis besoek aan die monument asook koffie/tee, soetgoed en ʼn heerlike middagete insluit. Plekke is beperk, dus bespreek asseblief vroegtydig by Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za om deelname te verseker. Ter ere van Jeugdag, gaan die ATM ook 10 belowende Drakenstein-leerders borg om die dag gratis by te woon.

Naas opwindende musiek- en ander geleenthede, bied die ATM jaarliks ʼn reeks kursusse en werkswinkels aan wat fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Vanjaar se program sluit onderwerpe soos boekherstelwerk, skryfkursus en stersirkelsfotografie in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels word verwelkom. Sien www.taalmonument.co.za vir meer en volg hulle op Facebook, Twitter en Instagram. Meer oor die ATKV-Skryfskool by http://humanities.nwu.ac.za/af/atkv-creative-writing/oor-ons


Bring your poems to light
Taalmonument offers enjoyable workshop; also sponsoring local learners in honour of Youth Day

For those confronted by writer’s block when putting pen to paper or finger to keyboard to create poetry, the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl once again offers a poetic solution: a workshop on Saturday, 15 June 2019, with poetry expert Prof Bernard Odendaal. Not only does this form part of the monument’s Youth Day commemorations, but participants’ best Afrikaans poems will be considered for the Green Gallery exhibition at the monument.

The enjoyable day, presented in conjunction with the ATKV-Skryfskool of the North-West University and the LW Hiemstra Trust, will discuss various aspects of poetry and include a practical section to polish participants’ poems. Since the workshop is aimed at people who want to gain insight into improving their poems, they are encouraged to bring one of their poems along. Odendaal, the director of the ATKV-Skryfskool, is an expert in the field of Afrikaans poetry and a published poet, songwriter and essayist in own right.
Some of the questions that will be discussed are:

• Why do we, as humans, write poems?
• What distinguishes poems from prose, for example? In other words, which manners of communication and creative means are particularly relevant in the writing of poetry?
• Do lyrics and poems differ at all from each other?
• Based on what can one judge a poem’s artistic value?

The workshop takes place in the conference room of the Taalmonument in Gabbema Doordriftstraat on Paarl Mountain from 09:00 to 16:00. It costs only R150 per person, which includes a free visit to the monument as well as coffee/tea, sweet treats and a delicious lunch. Places are limited, so please book timely with Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or send an e-mail to bemarking2@taalmuseum.co.za. In honour of Youth Day, the ATM will also sponsor 10 Drakenstein learners to attend the day for free.

Besides exciting music and other events, the ATM annually presents a series of workshops focusing on the development of basic professional skills. This year’s programme includes subjects such as book repairing and star trails photography. Anyone is welcome to make suggestions for additional workshops. See www.taalmonument.co.za for more and follow them on Facebook, Twitter and Instagram. More on the ATKV-Skryfskool at http://humanities.nwu.ac.za/af/atkv-creative-writing/oor-ons
 

Amira Brown
Geleentheidskoördineerder / Events Coordinator
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 872 3441
F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 872 3642
E kommunikasie@taalmuseum.co.za
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument
T www.twitter.com/taalmonument
www.instagram.com/taalmonument

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →