Smeer heuning om ons mond en wen só met jou idiome!

‘Skerpskryf in Afrikaans’ het talle koel kontantpryse op die spel vir Drakenstein-leerders

Is daar idiome, spreekwoorde en uitdrukkings in jou drome? Dan is die negende ‘Skerpskryf in Afrikaans’ – ’n skeppende skryfkompetisie vir graad 7-, 10-, 11- en 12-leerders van Drakenstein – die perfekte plan vir maklike kontant in die hand. Inskrywings is boonop gratis, dus deelnemers kan net wen.

Die kompetisie word aangebied deur die Hugenote Gedenkskool in Dal Josafat in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl. In 1883 was die gedenkskool die eerste skool in Suid-Afrika waar Afrikaans amptelik as onderrigmedium aangewend is.

Deelname is maklik en tot voordeel van elke leerder wat in Afrikaans skryf – dit sal boonop help om belowende jong skrywers te identifiseer. Die finaliste en hul onderwysers sal genooi word na ʼn prysoorhandiging by die Hugenote Gedenkskool op 19 Oktober 2019 waar hulle ook sal deelneem aan ’n werksessie met bekende skrywers, joernaliste en blogskrywers oor die vele aspekte van skryf in Afrikaans.

Daar is twee kategorieë, een vir alle Graad 10-, 11- en 12-leerders in Drakenstein en een vir graad 7-leerders van landelike skole in Drakenstein. Deelnemers moet die volgende doen:
1. Beskryf in een sin wat ’n idioom is;
2. Skryf 10 Afrikaanse idiome neer; en
3. Skryf ’n opstel van maksimum 200 woorde (graad 7) of 300 woorde (grade 10, 11 en 12) waarin jy die betekenis van een van jou gekose idioom uitlê.

Leerders én skole kan ʼn hele paar pryse wen, so sit skouer aan die wiel!

Die algehele hoërskoolwenner kry R1 000 kontant asook ’n R1 000-koopbewys vir Afrikaanse boeke. Die twee wenners in die skeppende en taalkundige afdelings wen elk R500 kontant asook ’n R500-koopbewys vir Afrikaanse boeke. Die algehele laerskoolwenner kry R500 en die eerste twee naaswenners R300 en R200 elk. Al drie wen ook ’n boek as prys. Die ses wenners se skole ontvang ook elk ’n koopbewys van R500 vir Afrikaanse boeke. Die persone wat die wen-inskrywings aangemoedig het, sowel as die onderwysers wat die meeste inskrywings instuur, ontvang elk R500.

Leerders kan by hul Afrikaansonderwysers uitvind hoe om in te skryf of op www.taalmonument.co.za kyk. Wenners van die vorige jare kan weer inskryf, maar sal nie in aanmerking kom vir pryse nie. Inskrywings moet teen 26 Julie 2019 ingehandig word by Janine Brown in die Taalmuseum te Pastorielaan 11, Paarl. Vir navrae en elektroniese inskrywings, kontak haar op 021 872 3441 of opvoeding@taalmuseum.co.za.

MEDIA RELEASE

9 May 2019

Butter us up and win with your idioms!

‘Skerpskryf in Afrikaans’ has many cash prizes at stake for Drakenstein learners

Are idioms your friends and can you hammer original thoughts together? Then the ninth ‘Skerpskryf in Afrikaans’ – a creative writing competition for Drakenstein learners in grades 7, 10, 11 and 12 – is the perfect plan for easy cash in hand. To top it all, participation is free, so learners can only win.

The competition is held by the Hugenote Gedenkskool in Dal Josafat in collaboration with the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl. In 1883 this memorial school was the first school in South Africa to officially use Afrikaans as a medium of instruction.

Participation is easy and to the benefit of every learner who writes in Afrikaans. It will also help to identify promising young writers. The finalists and their teachers will be invited to an award ceremony at the Hugenote Gedenkskool on 19 October 2019 where they will also participate in a workshop with famous writers, journalists and bloggers regarding the many aspects of writing in Afrikaans.

There are two categories, one for all Grade 10, 11 and 12 learners in Drakenstein and one for Grade 7 learners from rural schools in Drakenstein. Participants must:

1. Describe in one sentence what an idiom is;

2. Write down 10 Afrikaans idioms; and

3. Write a maximum of 200 words (grade 7) or 300 words (grades 10, 11 and 12) in which you interpret the meaning of one of your chosen idioms.

Both learners and schools can win quite a few prizes, so put your shoulder to the wheel!

The overall high school winner receives R1 000 cash as well as a R1 000 voucher for Afrikaans books. The two winners in the creative and linguistic categories each win R500 in cash as well as a R500 voucher for Afrikaans books. The overall primary school winner will receive R500 and the first two runners-up R300 and R200 each. All three will also win a book as a prize. The six winners’ schools also receive a R500 voucher each for Afrikaans books. The people who encouraged the winning entries, as well as the teachers that submit the most entries, each receive R500.

Learners can find out how to enter by asking their Afrikaans teachers or looking at www.taalmonument.co.za. Winners of previous years may enter again, but will not be eligible for prizes. Entries must be submitted to Janine Brown at the Language Museum at 11 Pastorie Avenue, Paarl, by 26 July 2019. For inquiries and electronic entries, contact her on 021 872 3441 or opvoeding@taalmuseum.co.za.

UITGEREIK DEUR/ISSUED BY

Janine Brown


Opvoedkundige Beampte | Educational Officer
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 872 3441/0543
F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 863 0192
E vakkundige@taalmuseum.co.za
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument
T www.twitter.com/taalmonument

—–
Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646

Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →