Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum gesluit tot 16 April 2020

Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum gesluit tot 16 April 2020
Webtuiste bied virtuele toer en spog met ongelooflike inligting en foto’s

{Afrikaanse Taalmonument and Taalmuseum closed until 16 April 2020. Website offers virtual tour, and has incredible information and photos – English below}

Goeiedag | Molweni | Good day

Na aanleiding van die jongste verwikkelinge rakende die koronavirus-pandemie, bevestig die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl en die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg hiermee dat beide instellings vanaf 27 Maart tot 16 April 2020 gesluit is vir besoekers. In reaksie op die staatspresident se toespraak op 23 Maart 2020 en die jongste regeringsvoorskrifte het ons die volgende maatreëls aanvaar.

– Die monument en museum is gesluit vir besoekers en alle openbare programme tydens hierdie tydperk is afgelas.
– Ons personeel sal sover moontlik vanaf hul huise werk, maar moet per e-pos en sosiale netwerke beskikbaar wees om navrae en dringende kwessies te hanteer. Waar hulle wel vir onderhouds- en ander take benodig word, sal hulle in skofte werk om die kontak tussen medewerknemers te beperk. Al ons geriewe het effektiewe sepe/ontsmettingsmiddele en beskermende kleding sal aan werknemers verskaf word.
– Personeel is op hoogte gebring van die virus en pandemie (sien www.gov.za/NovelCoronavirus) en versoek om geen fopnuus via sosiale media te versprei nie. Indien enige van hulle siek voel – wat ook al die oorsaak – sal hulle onmiddellik mediese behandeling kry.

Ons webtuiste – www.taalmonument.co.za – het ʼn virtuele toer van beide die monument en museum, uitgebreide inligting in ses tale beskikbaar asook tientalle skakels na interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die monument se herkoms en toekoms.

Die veiligheid en gesondheid van ons personeel asook die gemeenskap bly ons prioriteite; ons versoek dat Suid-Afrikaners hulle vergewis van die mediese feite rakende die virus, insluitende welke kategorieë mense die grootse risiko dra. Ons bedank ook almal vir hul volgehoue steun in hierdie unieke omstandighede; die Afrikaanse Taalmuseum en -monument sal alle stappe aanpas indien die owerhede enige nuwe versoeke rig of verpligtinge oplê.

Ons is positief dat dié instelling, soos die res van die land en planeet, sterker uit die stryd teen hierdie pandemie sal tree – met groter medemenslikheid en beter begrip. Intussen het ons net een woord vir almal: Vasbyt!

Vir die jongste inligting, sien asseblief www.taalmonument.co.za of ons Facebookblad, of kontak ons op 021 863 0543 of admin@taalmuseum.co.za.
———————–
Afrikaanse Taalmonument and Taalmuseum closed until 16 April 2020
Website offers virtual tour, and has incredible information and photos

Following the latest developments regarding the coronavirus pandemic, the Afrikaans Language Museum in Paarl and the Afrikaans Language Monument on Paarl Mountain confirm that both institutions are closed to visitors from 26 March to 16 April 2020. In response to the state president’s speech on 23 March 2020 and the latest government directives, we have adopted the following measures.

– The monument and museum are closed to visitors and all public programmes during this period are cancelled.
– Our staff will work from their homes as far as possible, but must be available via email and social networks to handle inquiries and urgent issues. Where they are required for maintenance and other tasks, they will work in shifts to limit contact between co-workers. All our facilities have effective soaps/disinfectants, and protective clothing will be issued to employees.
– Staff have been informed about the virus and pandemic (see www.gov.za/NovelCoronavirus) and requested not to distribute any fake news via social media. If any of them feel ill – whatever the cause – they will receive medical treatment immediately.

Our website – www.taalmonument.co.za – has a virtual tour of both the monument and museum, extensive information in six languages as well as dozens of links to interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the monument’s past and future.

The safety and health of our staff and the community remain our priorities; in the meantime, we request that South Africans ascertain the medical facts around the virus, including the categories of people at greatest risk. We also thank everyone for their continued support in these unique circumstances; the Afrikaans Language Museum and Monument will adapt all steps should the authorities make any new requests or impose obligations.

We are positive that this institution, like the rest of the country and the planet, will endure in the fight against this pandemic – with greater humanity and better understanding. Meanwhile, we only have one word for everyone: Vasbyt!

For the latest information, please see www.taalmonument.co.za or our Facebook page, or contact us on 021 863 0543 or admin@taalmuseum.co.za.

Baie dankie | Enkosi kakhulu | Thank you very much

Riana Dempers
Geleentheidskoördineerder / Events Coordinator
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 872 3441

F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 872 3642
E kommunikasie@taalmuseum.co.za
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →