Word wys met jou woordeboek en Taalmonument se ‘Skerpskryf in Afrikaans’ bied duisende rande vir Drakenstein-leerders.

Hierdie artikels is in Afrikaans en Engels – Engels verder af.

Hoe knap kan jy vanuit Engels na Afrikaans vertaal? Want die tiende ‘Skerpskryf in Afrikaans’ – ’n skeppende skryfkompetisie vir graad 7-, 10-, 11- en 12-leerders van Drakenstein – is die perfekte plan vir maklike kontant in die hand. Inskrywings is boonop gratis, dus deelnemers kan net wen.

Die kompetisie word aangebied deur die Hugenote Gedenkskool in Dal Josafat in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl. In 1883 was die gedenkskool die eerste skool in Suid-Afrika waar Afrikaans amptelik as onderrigmedium aangewend is.

Deelname is maklik en tot voordeel van elke leerder wat in Afrikaans skryf. Die finaliste en hul onderwysers sal genooi word na ʼn prysoorhandiging by die Hugenote Gedenkskool op Saterdag, 23 Oktober 2021, waar hulle ook sal deelneem aan ’n werksessie met bekende skrywers, joernaliste en blogskrywers oor die vele aspekte van skryf in Afrikaans.

Daar is twee kategorieë, een vir alle Graad 10-, 11- en 12-leerders in Drakenstein en een vir graad 7-leerders van landelike skole in Drakenstein. Deelnemers moet een van die verskafte Engelse leesstukke wat oor woordeboeke handel kies en dit na Afrikaans vertaal. Hulle word aangemoedig om (aanlyn)woordeboeke te gebruik om op ʼn skeppende wyse die beste woorde en sinsbou vir die vertaling aan te wend.


Leerders én skole kan ʼn hele paar pryse wen, so sit skouer aan die wiel!

Die algehele hoërskoolwenner kry R1 000 kontant asook ’n R1 000-koopbewys vir Afrikaanse boeke. Die twee wenners in die skeppende en taalkundige afdelings wen elk R500 kontant asook ’n R500-koopbewys vir Afrikaanse boeke. Die drie wenners se skole ontvang ook elk ’n koopbewys van R500 vir Afrikaanse boeke. Die algehele laerskoolwenner kry R500 en die eerste twee naaswenners R300 en R200 elk. Al drie wen ook ’n boek as prys. Die persone wat die wen-inskrywings aangemoedig het sowel as die onderwysers wat die meeste inskrywings instuur, ontvang elk R500.

Leerders kan by hul Afrikaansonderwysers uitvind hoe om in te skryf of op www.taalmonument.co.za kyk. Wenners van die vorige jare kan weer inskryf, maar sal nie in aanmerking kom vir pryse nie. Inskrywings moet teen 20 Augustus 2021 ingehandig word by Janine Brown in die Taalmuseum te Pastorielaan 11, Paarl. Vir navrae en elektroniese inskrywings, kontak haar op 021 872 3441 of opvoeding@taalmuseum.co.za.

Vir verdere inligting oor geleenthede, (aanlyn-)kursusse en Covid-19-protokolle, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte. Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin (tans aangebied teen ʼn 20%-afslag), wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit. DIE TAALMONUMENT EN TAALMUSEUM IS OOP VIR BESOEKERS – TANS GRATIS TOEGANG VIR KINDERS ONDER 18

*Vertaling vir leerders in Gr. 7 http://www.taalmuseum.co.za/wp-content/uploads/2021/06/SkerpskryfLSwoordeboek-2021-Graad-7.pdf

*Vertaling vir leerders in Gr. 10 tot 12 http://www.taalmuseum.co.za/wp-content/uploads/2021/06/SkerpskryfHSwoordeboek-2021-Graad-10-tot-12.pdf

Be dictionary-wise and win big

Taalmonument’s ‘Skerpskryf in Afrikaans’ offers thousands of rands for Drakenstein learners

Think you’re an ace at translating from English to Afrikaans? Then the tenth ‘Skerpskryf in Afrikaans’ – a creative writing competition for Grade 7, 10, 11 and 12 learners from Drakenstein – is the perfect plan for easy cash in hand. To top it all, participation is free, so learners can only win.

The competition is held by the Hugenote Gedenkskool in Dal Josafat in collaboration with the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl. In 1883 this memorial school was the first school in South Africa to officially use Afrikaans as a medium of instruction.

Participation is easy and to the benefit of every learner who writes in Afrikaans. The finalists and their teachers will be invited to an award ceremony at the Hugenote Gedenkskool on Saturday, 23 October 2021, where they will also participate in a workshop with famous writers, journalists and bloggers regarding the many aspects of writing in Afrikaans.

There are two categories, one for all Grade 10, 11 and 12 learners in Drakenstein and one for Grade 7 learners from rural schools in Drakenstein. Participants must choose one of the provided English articles that deal with dictionaries and translate it into Afrikaans. They are encouraged to use (online) dictionaries to use the best words and sentence structure for the translation in a creative way.

Both learners and schools can win quite a few prizes, so knuckle down!

The overall high school winner receives R1 000 cash as well as a R1 000-voucher for Afrikaans books. The two winners in the creative and linguistic categories each win R500 in cash as well as a R500-voucher for Afrikaans books. The three winners’ schools also receive a R500 voucher each for Afrikaans books. The overall primary school winner will receive R500 and the first two runners-up R300 and R200 each. All three will also win a book as a prize. The persons who encouraged the winning entries, as well as the teachers that submit the most entries, each receive R500.

Learners can find out how to enter by asking their Afrikaans teachers or looking at www.taalmonument.co.za. Winners of previous years may enter again, but will not be eligible for prizes. Entries must be submitted to Janine Brown at the Language Museum at 11 Pastorie Avenue, Paarl, by 20 August 2021. For inquiries and electronic entries, contact her on 021 872 3441 or opvoeding@taalmuseum.co.za.

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →