Taalmonument vier Taaldag met opwindende program.

Taalmonument celebrates Language Day with an exciting programme. (Article in Afrikaans and English scroll down for English)

Internasionale gehoor kan kenners aanlyn volg en met vrae peper

Ter ere van Taaldag 2021 bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) ʼn opwindende gratis webinaar aan waartydens verskeie kenners Afrikaans se diverse wortels en hedendaagse gedaantes sal belig.

Die gesprek, onder leiding van mediapersoonlikheid Heindrich Wyngaard, vind op Saterdagoggend, 14 Augustus 2021, plaas en Michael Jonas, direkteur van die ATM, dr Hans du Plessis, prof Elvis Saal, dr Annelise de Vries en me Ria Olivier sal hul interessante, deurdagte insette lewer. Die virtuele gaste sal ook vrae en menings kan lug oor die gesprekstema ‘Die wortels van Afrikaans, toe en nou?’

Hoewel Afrikaans nie ʼn spesifiek geboortedag of -plek het nie, word die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 (in wat nou die Taalmuseum in die Paarl is) as Taaldag gevier omdat hierdie gebeurtenis uiteindelik tot die erkenning van Afrikaans as ʼn amptelike taal gelei het.

Wyngaard is die aanbieder van die geselsprogram KLOP! op kykNET&kie, die aktualiteitsprogram KNverslag op kykNET en die nuusbesprekingsprogram Kommentaar op RSG. Hy is ook bydraende redakteur van Vryeweekblad.com en lewer bydraes vir Voertaal.nu en Sport-Rapport. Du Plessis het reeds meer as 180 publikasies agter sy naam, en debuteer in 1978 as skeppende skrywer met die digbundel Kleinwild. Sy akademiese publikasies sluit taalkundehandboeke asook taal- en letterkunde-artikels in nasionale en internasionale tydskrifte in. Saal is ʼn medeprofessor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika. Hy doseer Afrikaanse taalkunde op voorgraadse en nagraadse vlak, in die besonder sosiolinguistiek en dokumentontwerp. De Vries is ʼn dosent in Afrikaans by Akademia en haar navorsingsfokus is toegepaste linguistiek waaronder taalbeplanning en forensiese linguistiek val. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn hoofstuk in die boek Language and the Law in South Africa and beyond – Language and crime: Issues in forensic linguistics. Olivier, ʼn taalkundige en taalpraktisyn, was as lid van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans betrokke by die totstandkoming van die Afrikaanse Taalraad, ’n grondwetlike liggaam vir die bevordering van die taalregte van Afrikaanssprekers.

Die webinaar vind via Zoom plaas; dit begin om 09:30 vir 10:00 (SAT) en sal na 12:00 afgesluit word. Dit sal ook opgeneem word waarna dit gratis op die internet en sosiale media beskikbaar sal wees. Belangstellendes moet teen 13 Augustus ʼn e-pos na Jeffrey Pietersen by bemarking2@taalmuseum.co.za stuur sodat hy die webinaar se vergadering-ID en wagwoord kan verskaf. Kontak hom op 021 872 3441 indien daar enige probleem is.

Vir verdere inligting oor hierdie en ander geleenthede, (aanlyn-)kursusse en Covid-19-protokolle, skakel 021 863 0543/4809 of besoek www.taalmonument.co.za. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte. Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin (tans aangebied teen ʼn 20%-afslag), wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit. DIE TAALMONUMENT EN TAALMUSEUM IS OOP VIR BESOEKERS – TANS GRATIS TOEGANG VIR KINDERS ONDER 18. 


2 August 2021

Taalmonument celebrates Language Day with an exciting programme

The international audience can follow and quiz experts online

In honour of Language Day 2021, the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) presents an exciting free webinar during which various experts will highlight Afrikaans’s diverse roots and contemporary incarnations.

The conversation, led by media personality Heindrich Wyngaard, will take place on Saturday morning, 14 August 2021, and Michael Jonas, director of the ATM, Dr Hans du Plessis, Prof Elvis Saal, Dr Annelise de Vries and Ms Ria Olivier will deliver their interesting, thought-provoking inputs. The virtual guests will also be able to air their questions and opinions regarding the talking point ‘The roots of Afrikaans, then and now?’

Although Afrikaans has no specific birth date or place, the founding of the Genootskap van Regte Afrikaners on 14 August 1875 (in what is now the Taalmuseum in Paarl) is celebrated as Language Day because this event ultimately led to the recognition of Afrikaans as an official language.

Wyngaard is the presenter of the talk show KLOP! on kykNET & kie, the current affairs programme KNverslag on kykNET and the news discussion programme Kommentaar on RSG. He is also a contributing editor of Vryeweekblad.com and contributes to Voertaal. nu and Sport-Rapport. Du Plessis has already produced more than 180 publications and debuted in 1978 as a creative author with the poetry collection Kleinwild. His academic publications include linguistics textbooks, and language and literature articles in national and international journals. Saal is an associate professor in the Department of Afrikaans and General Literary Studies at the University of South Africa. He teaches Afrikaans linguistics at the undergraduate and postgraduate levels, in particular sociolinguistics and document design. De Vries is a lecturer in Afrikaans at Akademia and her research focus is applied linguistics, which includes language planning and forensic linguistics. Her most recently published work is a chapter in the book Language and the Law in South Africa and beyond – Language and crime: Issues in forensic linguistics. Olivier, a linguist and language practitioner, was, as a member of the National Language Body for Afrikaans, involved in the establishment of the Afrikaans Language Council, a constitutional body for the promotion of the language rights of Afrikaans speakers.

The webinar takes place via Zoom; it commences at 09:30 for 10:00 (SAT) and will end after 12:00. It will also be recorded after which it will be available for free on the internet and social media. Interested parties must send an e-mail to Jeffrey Pietersen at bemarking2@taalmuseum.co.za by 13 August so that he can provide the webinar’s meeting ID and password. Contact him on 021 872 3441 if there is any problem.

For further information on these and other opportunities, (online) courses and Covid-19 protocols, call 021 863 0543/4809 or visit www.taalmonument.co.za. The website also offers virtual tours of the monument and museum, information in six languages ​​on the symbolism of the Taalmonument as well as many interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the institution’s past, present and future. There are also many resources for school and research projects. Year permits are available at R120 for individuals or R220 per family (currently offered at a 20% discount), which includes access to all Full Moon Picnics. THE LANGUAGE MONUMENT AND LANGUAGE MUSEUM ARE OPEN TO VISITORS – CURRENTLY FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 18.

UITGEREIK DEUR/ISSUED BY

Riana Dempers
Geleentheidskoördineerder / Events Coordinator
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 872 3441

F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 872 3642
E kommunikasie@taalmuseum.co.za
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument

www.instagram.com/taalmonument

Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646

Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646 

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →